Regulamin

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem centrum.chwilowkowe.pl prowadzonego przez firmę Mecenatura Polska sp. z o.o., ul. Jagiellońska 8/10, 40-035 Katowice, NIP: 9452184397, REGON: 361488482, Zarejestrowana pod nr KRS 0000557648 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwaną dalej Mecenatura Polska

§ 1. Definicje
1. Serwis – serwis internetowy Centrum Chwilówkowe dostępny pod adresem centrum.chwilowkowe.pl.
2. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca pożyczki za jego pomocą.
3. Firma pożyczkowa – podmiot udzielający pożyczek według odpowiednich przepisów prawa, którego oferta prezentowana jest w Serwisie.
4. Oferta – oferta pożyczki firmy pożyczkowej, skierowanej do Użytkownika przez Mecenatura Polska lub przez firmę pożyczkową.
5. Polityka prywatności – integralna część „Regulaminu serwisu”. Odnosi się do danych zbieranych od Użytkownika Serwisu podczas rejestracji oraz później w czasie korzystania z Serwisu.
6. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z Serwisu, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
7. Hasło – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do niektórych Usług przez Użytkowników, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
8. Newsletter – forma powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie lub oferowanych usługach.
9. Usługodawca – to Mecenatura Polska sp. z o.o., ul. Jagiellońska 8/10, 40-035 Katowice, NIP: 9452184397, REGON: 361488482, Zarejestrowana pod nr KRS 0000557648 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
11. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 i § 5 niniejszego regulaminu.

§ 2. Postanowienia wstępne
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Mecenatura Polska ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Regulamin określa rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.
3. Mecenatura Polska za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby dotyczące pożyczek chwilówek, w tym oferuje możliwość korzystania z porównywarki chwilówek oraz stwarza możliwość subskrypcji newslettera.
4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
6. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z z jego Usług wyraża zgodę na treść Regulaminu i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Mecenatura Polska z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usług przez Serwis jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Zawarcie umowy o świadczenie Usług upoważnia Mecenatura Polska do przekazania danych użytkownika do partnerów, których usługi są prezentowane w Serwisie, w szczególności do firm pożyczkowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.
4. Z zastrzeżeniem pkt poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniane są Usługi.
5. Umowa o świadczenie Usług newslettera ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Użytkownika w Serwisie oświadczenia o rezygnacji ze świadczonych mu usług, przesłaną w formie pisemnej lub e-mailowej z konta użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

§ 4. Usługi
1. Główną funkcją Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do proponowanych przez Serwis Ofert.
2. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.

§ 5. Newsletter
1. Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej może otrzymywać newsletter przygotowany przez Mecenatura Polska.
2. Usługa subskrypcji newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.
3. Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez rejestrację w Serwisie (wypełnienie formularza rejestracyjnego). Na wskazany w formularzu adres e-mail Użytkownika, wysyłane jest potwierdzenie rejestracji z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail i zgody na otrzymywanie newslettera, skutkuje usunięciem wprowadzonych przez Użytkownika danych.
4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie newlettera, informując Mecenatura Polska o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług
Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu określone są w „Polityce prywatności”.

§ 7. Ochrona danych osobowych
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika określone są w „Polityce prywatności”.

§ 8. Odpowiedzialność Mecenatura Polska
1. Jeżeli Usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
2. Mecenatura Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
3. Mecenatura Polska nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Mecenatura Polska. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Mecenatura Polska, Mecenatura Polska ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Mecenatura Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
4. Mecenatura Polska nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
6. W razie otrzymania przez Mecenatura Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Mecenatura Polska może uniemożliwić dostęp do tych danych. Mecenatura Polska nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
7. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Mecenatura Polska zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
8. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Mecenatura Polska ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9. Prawa własności intelektualnej
1. Mecenatura Polska informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu lub znaki towarowe należą do Mecenatura Polska.
3. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Mecenatura Polska lub innego podmiotu uprawnionego.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Mecenatura Polska rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Mecenatura Polska powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.
3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wszedł w życie z dniem 15 kwietnia 2015 roku.
2. Mecenatura Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub/albo doręczenie wraz z newsletterem.

Reklama

opoqa nowa pożyczka

Reklama

pozyczkago250

Informacja z BIK

Ostatnie komentarze

Ważne!

  1. Zasady odpowiedzialnego pożyczania
  2. Opłaty, w tym RRSO
  3. Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki
  4. Konsekwencje opóźnionej płatności
  5. Konsekwencje braku płatności
  6. Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek
Zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę (chwilówkę, pożyczkę długoterminową) jest poważnym zobowiązaniem, które obliguje do wywiązania się ze wszystkich postanowień zawartej umowy. Odpowiedzialne pożyczanie wymaga trzymania się określonych zasad: pożyczanie tylko takiej kwoty, jaka jest nam absolutnie niezbędna, unikania pożyczek w sytuacji problemów ze spłatą już posiadanych zobowiązań oraz posiadania pewności, że zaciągnięte zobowiązanie będziemy w stanie pokryć. Absolutnie niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań finansowych na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Ważne, jest aby pamiętać, że każdą chwilówkę, pożyczkę czy kredyt bankowy można spłacić przed terminem. Nie wiąże się to zwyczajowo z naliczeniem żadnych opłat, a wręcz przeciwnie - wiele z firm pożyczkowych oraz instytucji bankowych w Polsce zwraca część prowizji za udzielenie pożyczki.
W przypadku chwilówek i innych pożyczek pozabankowych każdy z klientów może zostać obciążony kilkoma rodzajami opłat wynikających z umowy pożyczki: 1. Opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo, często w wysokości zależnej od kwoty udzielanej pożyczki) 2. Prowizją za udzielenie pożyczki 3. Kosztami przedłużenia pożyczki (najczęściej chwilówki) 4. Opłata za ubezpieczenie 5. Kosztami windykacji z tytułu nieterminowej spłaty W przypadki firm oferujących chwilówki internetowe pożyczkodawca może mieć konieczność uiszczenia opłaty rejestracyjnej, którą stanowi koszt przelewu weryfikacyjnego stanowiącego potwierdzenie danych pożyczkodawcy. Opłata rejestracyjna (weryfikacyjna) nie przekracza kwoty 1 zł, zazwyczaj jest to kwota symboliczna np. 1 grosz. W przypadku gotówkowych pożyczek krótkoterminowych roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) z reguły jest wyższa niż w produktów finansowych udzielanych przez banki. Przykładowo RSSO chwilówki udzielonej w kwocie 600 zł na okres 12 dni wynosi 1046.5%.
Każda firma oferująca chwilówki daje pożyczkobiorcy możliwość przedłużenia okresu spłaty. Przedłużenie chwilówki odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego klienta. Okres, na jaki chwilówka może zostać przedłużona z reguły nie może przekroczyć okresu, na jaki została udzielona pożyczka. Z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki związane są opłaty wynikające bezpośrednio z regulaminu pożyczki. Uwaga: opłaty za przedłużenie chwilówki mogą być równe opłatom za jej udzielenie.
Nieterminowa spłata pożyczki wiąże się z obciążeniem pożyczkobiorcy dodatkowymi opłatami z tytułu niewywiązania się z umowy. 1. Odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 2. Koszty wysłanych monitów w formie pisemnej lub (oraz) elektronicznej 3. Koszt ubezpieczeni a za każdy dzień zwłoki (jeśli umowa ubezpieczenia była zawarta) 4. Koszty przekazania sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej 5. Opłaty związane z dochodzeniem zwrotu an drodze postępowania sądowego Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę: 1) koszty monitów i wezwań do zapłaty; 2) opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu; 3) odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego; 4) koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.
W przypadku braku spłaty kwoty pożyczki wierzyciel (firma pożyczająca pieniądze) ma prawo dochodzenia swoich roszczeń już od pierwszego dnia spóźnienia .
Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Porównanie kredytów gotówkowych umieszczonych na tej stronie zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu gotówkowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane.

Dane przedstawione na stronie zostały zebrane przez nas z najwyższą starannością i rzetelnością, informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą firmę, instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy. Usługi oferowane przez serwis centrum.chwilowkowe.pl są bezpłatne. Administratorem danych osobowych są instytucje finansowe do których wysyłany jest wniosek. Niniejszy serwis nie gromadzi danych osobowych, ani ich nie kopiuje. Logotypy należą do ich właścicieli, a ich prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny.

KONTAKT | Regulamin | Polityka Prywatności

mapa strony

© 2017 Centrum.Chwilowkowe.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.